KLAUZULA INFORMACYJNA 
Dla kandydata do pracy

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób w procesie rekrutacyjnym jest:
MAZEL S.A., ul. Inżynierska 3, 67-100 Nowa Sól.

2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: ado@mazel.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Pania danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte lub w przypadku wyrażenia zgody będą wykorzystane do rekrutacji w bieżącym roku kalendarzowym.

5. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na przetwarzanie danych do celu przyszłych rekrutacji – prosimy o umieszczenie dodatkowej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MAZEL S.A., moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez MAZEL S.A. w bieżącym roku kalendarzowym.

6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie.

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę niszczenia dokumentów, usługi ochroniarskie, usługi prawne, audytowe, rekrutacyjne.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) .przenoszenia danych
f) .wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) w każdym momencie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.