Polityka Prywatności

MAZEL S.A. nadzoruje i przestrzega przepisów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i podejmuje działania, by dane osobowe były przetwarzane rzetelnie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   Udostępnione MAZEL S.A. dane osobowe wykorzystywane są w zakresie adekwatnym i odpowiednim do realizowanych i udokumentowanych celów przetwarzania. Niniejsza polityka prywatności przedstawia rodzaje gromadzonych danych, sposoby ich wykorzystywania i ujawniania oraz określa środki bezpieczeństwa podejmowane przez MAZEL S.A. w celu ochrony danych oraz wskazuje sposoby uzyskiwania informacji na temat przekazanych jej danych.  

§.1 Postanowienia Ogólne   
Administratorem danych jest MAZEL S.A.  z siedzibą w Nowej Soli, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000595087, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9290094421, REGON: 006109761. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 §2. Administrowanie danymi osobowymi    
1.    Jesteśmy administratorem danych naszych pracowników i kandydatów do pracy oraz kontrahentów, z którymi podejmujemy współpracę. Oznacza to, że jeśli jesteś pracownikiem lub kandydatem do pracy czy kontrahentem, to przetwarzamy Twoje dane takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane bankowe oraz inne dane niezbędne do celu przetwarzania procesu rekrutacji, zatrudnienia lub realizowanego procesu biznesowego, które nam udostępniłeś. 
2.    Dane osobowe przetwarzane są: 
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany bądź rozwiązania oraz prawidłowej realizacji podpisanej między nami umowy, 
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności. 
3.    Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
4.    W przypadkach przetwarzania Danych osobowych na podstawie udzielonej Administratorowi zgody przysługuje każdej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Informujemy, że realizacja niektórych praw może być ograniczona przez przepisy Rozporządzenia lub z uwagi na uzasadnione interesy Administratora.
6.    Dane kandydatów do pracy są przechowywane wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym i usuwane po upływie najpóźniej sześciu miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji. Po otrzymaniu dokumentów rekrutacyjnych informujemy kandydatów o ich danych osobowych, które przechowujemy, zgodnie z wymaganiami art. 13 RODO osobiście lub mailowo na adres, z którego otrzymano aplikację do pracy.
7.    Identyfikujemy również dane osobowe przekazane nam, podczas prowadzenia z nami korespondencji (w tym mailowej) związanej z koniecznością udzielania przez nas odpowiedzi. W takim  przypadku podania nam swoich danych kontaktowych uznajemy, iż wyrażono zgodę na nawiązanie kontaktu i przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można odwołać tę zgodę, wysyłając wiadomość do nadawcy wiadomości 
e-mail. 
8.    Kontakt z administratorem  danych osobowych możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado@mazel.pl. 
9.    Inne nasze dane kontaktowe pozyskasz na stronie internetowej mazel.pl klikając zakładkę kontakt. 
10.    Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
11.    MAZEL S.A. nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
12.    Udostępniamy Twoje dane osobowe oraz inne Twoje dane tylko gdy jest to niezbędne do procesu zawartej między nami umowy. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy publiczne, nadzorcze i wymiaru sprawiedliwości. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być nasi kontrahenci i podmioty z nami współpracujące. 
13.    Na wezwanie właściwego organu jesteśmy uprawnieni w indywidualnych przypadkach do przekazania informacji o danych, o ile jest to konieczne dla celów postępowania karnego, przeciwdziałania przestępstwom przez krajowe organy policji, wypełnienia obowiązków ustawowych przez federalne i krajowe organy związane z ochroną konstytucji, federalną służbę wywiadowczą, kontrwywiad wojskowy lub w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej. 
14.    Nie wykluczamy ponadto możliwości przesyłania zanonimizowanych danych o korzystaniu z witryny dla celów badania rynku. Danych tych nie można użyć do identyfikacji poszczególnych użytkowników. 
15.    Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§3. Ochrona danych osobowych
1.    W celu zapewnienia właściwej ochrony baz danych osobowych stosujemy środki fizyczne, techniczne i procedury, które ograniczają dostęp do danych do specjalnie upoważnionych osób zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności. Wśród środków ochrony możemy wyróżnić: pseudonimizację, szyfrowanie danych czy fizyczną kontrolę dostępu. 
2.    Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. 
3.     Dostęp do informacji osobowych mają tylko pracownicy, którzy potrzebują takich informacji dla realizacji konkretnego zadania. 
4.    Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych. 
5.    Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osób, które kontaktują się z nami za pomocą wiadomości e-mail, w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji e-mail (SSL).  
6.     Nasz system informatyczny znajduje się za zaporą sieciową, aby uniemożliwić dostęp z innych sieci podłączonych do Internetu. 

§4. Pliki cookies   
1.    Dbając o bezpieczeństwo osób odwiedzających stronę internetową mazel.pl skonfigurowano ją tak, aby korzystanie z niej było jak najbardziej anonimowe. 
2.    Witryna mazel.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 
3.    Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji. 
4.    Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 
5.    Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Mazel S.A. w celu optymalizacji działań. 
6.    Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies : 
a.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
b.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c.    „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
7.    Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie. http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

Kontrola plików Cookie
Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, klikając na okrągły biały przycisk z czerwoną ikonką ciasteczka w lewym dolnym rogu ekranu (po najechaniu na okrągły przycisk pokaże się napis "Ustawienia plików cookie"). Po kliknięciu w przycisk ponownie wyświetli się baner zgody na pliki cookie i umożliwi zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody na stronie mazel.pl.

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń bezpiecznego korzystania z Internetu.
Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.      

Pobierz politykę prywatności w PDF